måndag 30 april 2018

"Tog ni emot den Helige Ande när ni kom till tro?"

(I några dagar har  jag försökt att komma till rätta med en vägran av min FB att låta mig göra live video sändning på det nu aktuella temat. Så det får bli en blogtext istället.)

"De svarade honom: "Nej vi har inte ens hört att det finns en Helig Ande."

"Han frågade: "Men vad är det för ett dop ni då har blivit döpta med?" De svarade: "Med Johannes dop". Paulus svarade:"Johannes döpte (i vatten) ett omvändelsens dop och sade åt folket (de som döptes) att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus. (Som döper i helig Ande och eld)""

Berättelsen om hur den kristna kyrkan föds och sprider sig som en löpeld över den då kända världen visar vad som menas med löftet om den Helige Ande enligt den profetiska texten hos Joel 2:28  Jesu sista ord innan han for upp till sin Fader igen var att de skulle få kraft ifrån höjden och denna kraft skulle göra dem till vittnen. Hans vittnen i Jerusalem, Judeen, Samarien och till världens ändar. Dithän har det Ordet nu snart nått och då är dess syfte uppfyllt och 'den goda nyheten om Guds riket har förkunnats för allt kött." Därefter kommer slutet! Inte innan. "Och detta evangelium om riket skall förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma." Matt 24:11

Som ett resultat av händelserna i Jerusalem, påsk och himmelsfärd och pingst, sprider sig detta budskap ut i hela världen. Och det sägs ofta att det som Jesus begynte lära och göra går vidare, vi lever i den tid som kan kallas kapitel 29 i boken om apostlarnas gärningar. De som har ett visst hum om teologi vet att man brukar akta sig för att göra doktriner av händelserna i denna berättelse om evangeliets framgång. Det hindrar inte att insikter som kan hjälpa oss förstå vår samtids fenomen fullkomligen trugar sig på oss från den ena sidan efter den andra.

Händelserna i Efesos.
Jag har uppmärksammat Paulus avskedstal till församlingen där i olika sammanhang. Inte minst därför att det som han vinnlade sig om att göra under den tid han varit ibland dem, idag syns vara satt på undantag i den samtida kristenheten.
"När de var framme hos honom sade han till dem: "Ni vet hur jag har levt hos er hela tiden, från första dagen jag kom till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas intriger. Jag har inte hållit tillbaka något som kunde vara till nytta för er, utan jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen,  och vittnat för både judar och greker om omvändelsen till Gud och tron på vår Herre Jesus....Och nu vet jag att ni aldrig mer kommer att se mitt ansikte, alla ni som jag har gått omkring hos och predikat riket för. Därför betygar jag i dag för er att jag inte är skyldig till någons blod  för jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan.
 Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.  Jag vet att när jag lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er, och de kommer inte att skona hjorden.   Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida.  Var därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar." Apg 20:18-21, 25-31

Men det är att börja bakifrån. Hur var det från början? Då får vi backa bandet till Apg 18. Efter besöket i Aten och Korint kom han så till provinsen Achaia där han nödsakades att skudda stoftet av sin fötter och lämna staden. Att det gick illa för både Paulus och den judiska församlingen kan man lätt läsa sig till. Via Kenkrea satte han kurs mot Antiokia, men mellanlandade i Efesos en kort tid men lämnade ett löfte att återkomma om Gud ville så. Via Cesarea kom han till Antiochia men for strax iväg igen genom Galatien och Frygien och styrkte alla lärjungarna. Medan han är på resa sker det saker i Efesos. En bildad, men ändå vitalt okunnig Apollos kom till staden och undervisade om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade i Johannes dop. Men det var ju inte hela sanningen. Som väl var kom Priscilla och Aquila honom till hjälp och förmedlade en djupare förståelse om det varom han var 'het på gröten'. Han predikade utan att själv ha varit döpt i ande och eld. Blev det ändring på det? (Apg 18:23-28)
Apollos återvänder till Korint och Paulus kommer till Efesos. Det tar inte många minuter innan Paulus lägger märke till att "det fattas något". Hur han märkte det sägs oss inte, men alla som arbetat med evangeliet vet att känna igen när "otrons täckelse hänger för människors ögon, när de med seende ögon inget ser, och när det som är kött inte kan ta emot vad som är av ande". Dessa lärjungar är bara "halvdöpta" så att säga. Det man inte känner till kan man heller inte ha mottagit.  Det man inte erhållit kan man inte vandra i. De är säkert fromma, säkert intresserade av ordet så som den tunna jordmånen är intresserad av utsädet, de är säkert hängivna på det likande sätt som ett fotbollsfan är hängivet sitt lag. Men de är inte fyllda av den Ande som förhärligar Kristus.  Den doft till liv som skulle finnas hos dem om Jesus tagit sin boning i dem saknas.. Paulus har det andliga väderkorn som osvikligen ser sanningen. De är till hälften döpta. Döda gärningar har begravts, men det som är dopets andra och oumbärliga del fattas: "  Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. (När? Sen eller nu? NU!) För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans.

Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden.

Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. (Om dopet är vårt gamla livs begravning hur ser då livet ut efter begravningen? Hans liv i oss.) Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. Så ska också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. (Inte sedan, nu)
Vi möter alltså en grupp lärjungar som har det mesta av det som finns i många kyrkor i dag. I Efesos som i så många andra sammanhang fanns det uppriktiga men dåligt informerade medlemmar i församlingen som har hört halva budskapet och blivit halvdöpta. Vatten har de fått sig över huvudet i en eller annan form, undervisning har de fått i en eller annan omfattning, en viss läpparnas bekännelse tyr de sig till, men evangeliets faktiska anledning: det nya livet i Kristus fattas dem."Pröva er själva om ni lever i tron, granska er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Om inte, så består ni inte provet." 2 Kor 13:5    Ni däremot lever inte i köttet utan i Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.  Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden, men Anden är liv på grund av rättfärdigheten.  Och om Anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. Rom 8:9-11

Den felande länken
Mellan att vara medlem och att vara byggsten i ett heligt tempel ligger en erfarenhet som för all framtid förändrar en människa. Ett dop i två aspekter, en yttre och en inre aspekt. Om bara den yttre ägt rum höjer Paulus ögonbrynen och undrar hur det är fatt? Ni har en bekännelse utan dess dynamiska effekt? Ni har läst ordet men inte kommit fram till Honom som både är och ger livet ordet talar om? Andedopet är inte karismatiskt bonustillägg, det är inte lovsångslull-lull utan basutrustning för det som kallas ett liv i Guds rike. Att döpa någon i vatten (oavsett när det sker) utan att se till att den som döps också blir delaktig av den Helige Ande är att bedra människan och förleda henne att tro att medlemsskap i en religiös förening är detsamma som liv. "Ve den som förleder en av dessa mina minsta, det hade varit bättre om en kvarnsten hängts runt dess hals och att han/hon sänkts i djupet."Matt 18:6 (Matteus Markus och Lukas har alla med den varningen från Jesus själv).

"Denna söndagens text"
Berättelsen om detta sammanhang är sprid över apostlagärningarna kapitel 18-20. Det vill säga ramberättelsen sätter scenen för ett utomordentligt viktigt vittnesbörd om när vittnesbördet som de hade sänts ut med inte hade förkunnats, och därför måste åtgärdas så fort som möjligt! Pingstdagens andedop av alla som kom till tro och lät sig läggas till församlingen var inget unikum som sådant, det var själva budskapets framåtbjudande kärna: "Omvänd er, låt döpa er och ni skall som gåva erhålla den Helige Ande." Dop utan omvändelse, dop utan den döptes egen tro, dop enbart i vatten = underkänt som dop i det nya förbundet! För Johannes kom och döpte i vatten, Jesus döper i Ande och eld. Så säger Herren!  
Hur skulle de som får bibeln serverad som hackmat någonsin ana denna helhet? Om någon del av dessa texter utgör evangelietext i perikoperna (folkkyrkornas version av styckmordet på den heliga Skrift) så kan man vara säker på att de inte läses i sin helhet, de förekommer ju inte i sekvens de fyra fem söndagar i sträck som skulle behövas för att hela storyn kom på plats i medvetandet, och "de kommer aldrig att utläggas så att den som hörde det förstod vad som nu lästes".   "De läste tydligt ur boken, ur Guds lag, och förklarade innebörden så att man förstod det som lästes."Neh 8 5-8
Hur sannolikt är det att någon  kristen församling inom de närmaste tio åren får se hela sammanhanget om Efsoshändelserna utläggas och förklaras så att den där utlovade men i realiteten uteblivna välsignelsen blir synlig och kan leda till ett kristenliv värt bibelns beskrivning? Anar svaret! Det kräver ingen Nobelpriskunskap för att göra den prognosen.

Det går nämligen inte att se helheterna då Guds ord behandlas som en låda med uniforma och monokroma byggklotsar. Och eftersom Summan av ditt ord är sanning så kommer Guds ord att hamna allt  mer i teologernas rövarhänder. Någon väckelse ska vi inte ens drömma om så länge vi tar "lovsång" på större allvar än Guds ord.
Så hur var det nu? Vilket dop är det som ni döptes med? Jaså ni är evangelikalt fuktskadade men har inte torkat upp av elden i er? Blir det inte mycket blötdjur av det?
"Johannes svarade dem allesammans: "Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den helige Ande och eld."

Kyrkor som döper på något annat vis än Jesus och apostlarna gjorde har antagligen totalt missuppfattat hela Guds ord. 
Är jag rädd för och övertygad om.

Teddy Donobauer. Doncaster  30 april 2018  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar