måndag 19 mars 2018

Stor och liten vedermöda?

"Då skall det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu,och inte heller skall komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas." Matt 24:20-22

"Vilka är dessa och var kommer de ifrån? Jag svarade, du min Herre vet det. Det är de som kommer ur den stora nöden. De som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod." Upp 7:13-14


Det bibliska perspektivet är i en viss mening dystert. Bibelns tidsaxel går från  att beskriva ett perfekt och fullkomligt tillstånd för hela skapelsen till en värld där nöd följs av nöd, vedermöda av större vedermöda och leder fram till ett tillstånd som aldrig någonsin varit sedan världen började. Vikingasagornas Ragnarök är en söndagsskoleutflykt vid jämförelse med den totala nöden för allt kött som kommer vid tidens slut.  "Om den tiden inte förkortas skulle allt mänskligt liv utplånas." Prövotiden förkortas. Där slutar all dystopi. Där lever förhoppningen upp, där ser tron vad som är givet i alla löften: genom Kamp till seger! Genom Död till liv!  Genom vedermödans trångmål till en ny värld.

"Den stora vedermödan" är nämligen också en sista vedermöda. Stor, större, störst är ju en böjning av adjektivet stor som tar stopp vid störst därför att störst är också sist! Men det sista är inte det bestående. Vedermödan har en utgång, ett mål och en mening. Den är en underordnad del i en helhet.

Betecknande för vår samtid är att mer uppmärksamhet läggs vid varje möjlighet att slippa vara med under denna vedermöda än i att förbereda sig för den.  Således uppstår passionerade diskussioner om möjligheten att 'Vi' slipper vara med om det som skall drabba "allt kött" genom att 'Vi' rycks upp undan det värsta i en särskild räddningsaktion.  Och med begreppet "vi" menas då de som är Kristustroende, fast kanske mest de som omhuldar  den s k "Pretribulation Rapture". Det är ju faktiskt så att det finns vissa texter som säger något om  ett uppryckande . Däri råder ingen motsättning. Men hur de skall förstås är en tolkningsfråga. Det är nöjsamt nog att ta till sig Jesu ord: "Där jag är vill jag att mina vänner skall vara."

Ett otrevligt mönster.
Det finns ett mönster för de troendes respons under tider av nöd. När det talas om något som kommer att påverka det hela och alla, söker sig de troende till undantagsregler, till aktiv särbehandling av dem själva. Fokus läggs på hur "Vi skall slippa drabbas" istället för "hur skall vi leva för att så många som möjligt" skall rusta sig inför det som kommer. När Jesus var nära slutet av sin jordiska uppgift och i klartext hade sagt sitt om sin förestående död diskuterade lärjungarna sinsemellan vem av dem själva som skulle anses vara den viktigaste bland dem.  Mönstret går igen. (Luk 22:24-30  "Vilken är störst? "De som har stått vid min sida under mina prövningar",  inte de som smet undan dem. (Jfr Matt 20:18ff Där nöjer sig en mor inte med mindre än en priviligierad position för sina söner bredvid Guds tron.)

"Vi har inte fått en försagdhetens och räddhågans Ande"
Har denna "klenmodiga och vankelmodiga" tro varit den ursprungliga?  När man läser NT får man d intrycket av ett trons folk som gör allt för att minimera personligt obehag? "De skattade sig lyckliga att ha fått lida för Jesu skull.!"Vad trodde den kyrka, byggd på apostlarnas och profeternas grund, om kyrkans tid på jorden? Skulle Paulus höra en predikan om det nutida sötebrödet skulle han nog kväljas.

"Så kommer alla som vill leva  gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda." 2 Tim 3:11-12

"Hade ni tillhört världen hade  världen älskat er som sina egna. ..Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin Herre. Har de förföljt mig, så skall de också förfölja ner.  Har de bevarat mitt ord skall de också bevara era ord. Men allt detta kommer de att göra emot er  för mitt namns skull, därför att de inte känner Honom som har sänt mig." Joh 1518-21

"Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Allt som är i världen:- köttets begär, och ögonens begär och högmod över livets goda- det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den om gör Guds vilja består för evigt." 1 Joh 2:15f

Det är helt enkelt så att de som gjort evangeliet till en bekvämlighetstro, de som har omstöpt korsets budskap till en myshörna och som har sänkt nådens tröskel så att alla kan ramla in i Guds rike utan bättring och omvändelse har bidragit till en vämjelig lekstugereligion som betrakar varje nöd som en personlig förolämpning, ett nederlag för Gud och en skamfläck för den "rena tron". Kalla det vad ni vill: prosperity gospel, framgångsteologi, "purpose driven faith" etc etc. Oavsett vad det kallas så är det inte den tro som en gång för alla gavs åt alla de heliga.  För alla dessa som alltså tror att tron innebär vaccination emot all nöd har alla dessa som har betalat för sitt vittnesbörd med sitt liv inget värde. Om framgångsevangeliet är sant har ju alla dessa misslyckats med sin tro. Då är att märka att de hämtar denna villfarelse från samma skrift där det berättas sida upp och sida ner om alla dessa vittnen som omger oss och som alla utan undantag "dog i tron". Och på grund av den. Människor som denna värld inte var värdig att hysa.
 En värre villfarelse än denna finns inte.  Korthuset kommer att ramla för sanningens minsta vindpust.

Vad menas med vedermöda?

"Vedermöda", är  det  arbete och verk  som går mig emot, "trångmål" är omständigheter som gravt begränsar mitt liv i en eller många riktningar,  "nöd" står för underskott,  brist på allt utom just livet självt. Dessa och många andra liknande uttryck  beskriver själva den scen på vilken den troende har sin dagliga strid. De är inte logerna bakom skynket utan själva manegen som alltid krattas för de som startat den goda kampen. För dem alla som under dryga 2000 år beseglat sitt vittnesbörd med sin egen död kan vedermödan inte gärna bli större. Den som står upp för Kristus har alltid motstånd att vänta. Nöden är ingen verklig nöd för i dess mitt står alltid en barmhärtig Gud som minns att vi är stoft och att det finns gränser för vad vi klarar. "Inga andra prövningar har kommit oss till del än sådana som vanligen drabbar alla människor, men med varje prövning har Gud berett en utväg ur den." Att leva som kristen är att gå på tvärs mot världen sådan den vill vara. Hur en sådan tillvaro kan vara utan nöd är en gåta. Nöden bekräftar stridens betydelse. Och bara i nöden tillkallar jag Honom som är mitt fäste och min klippa i all min nöd. För oss gäller ju annars mest "kan själv".

Vedermöda är alltså inte ett undantagstillstånd för den troende utan väl ett måttagare på trons fasthet. Den som skrytsamt hävdar ett problemfritt liv är också en son vars fader inte anser honom vara fostran värd. "Det är kört med den grabben, lika bra att låta honom vara ifred."

Den stora Nöden hos Matteus och Lukas

I decennier har en viss "plockepinn-teologi" fått härja i princip oemotsagd. Den går till så att bibeln först fråntas alla litterära format, dess inre sammanhörighet åsidosätts, dess författares intentioner ignoreras och innehållet reduceras till en stor låda legobitar utan anvisning om vad som skulle byggas med bitarna.  För att säga det snällt saknas  en bild på locket. Alla som fått var sin låda häller ut den på bordet framför sig och letar sedan reda på alla de bitar som antyder det valda ämnet. (att vissa nödvändiga bitar skulle ha kunnat hamna i bordsgrannens låda finns ju inte på kartan.) I takt med fingerfärdighet och visuell förmåga bygges sedan vad händerna finner att göra med det urval "byggarebob" har gjort.  Sedan levereras detta som bibelstudium eller predikan med en förhoppning om att det skall godtas som fullvärdig kost. Framför allt förväntas det inte att lyssnare själva  vill bygga med samma bitar för att nå samma resultat. Det måste s a s tas emot i kraft av auktoritetstron "Min byggare är bäst".

Lade Mattteus klossar i en låda?
Matteus har ett mycket medvetet mål för sin redovisning av Jesus Kristi jordiska gärning och verk. Allt Matteus meddelar inramas av den litterära grundplan som är själva matrisen för hans verk. Vad är det för ett ramverk som Matteus aldrig avviker från? Hans uppgift läggs an och i öppen dager i kapitel 1 (som nästan ingen läser  särskit noga.) Hans sång är sången om en konung av Davids ätt, varje led i denna konungs verk och ord stäms av mot vad som fordom är skrivet, "på det att det skulle uppfyllas som var sagt av den eller den profeten."  Matt 1:22, 2:15-17, 2:23, 4:14, 5:18, 8:17, 12:17, 13:14, 13:35, 21.4, 24:34 , 26:54, 56, Matt 27:9, 27:35, 

Det är uppfyllelsen av vad som sagts  genom profeterna som alltid är den bärande balken i det som Matteus redovisar, och förklarar också urvalet av vad som finns med då ju mycket har uteslutits från Matteus framställning. Det syns å andra sidan hos de andra tre. Så vilken av profeterna är det som med nödvändighet ligger bakom allvaret i Matteus kapitel 23-25? Det är inte främst Jer 30 och talet om Jakobs nöd. Även om det sannerligen är märkvärdigt att det just handlar om Jakobs nöd. Han har egentligen inte hetat Jakob sedan Herren gjorde honom låghalt enlig 1 Mos 32. När Jakobsnamnet åter lyfts fram så är det i sammanhang där hans ursprungliga natur kommit till tals och ofta får en påminnelse om att Jakob borde leva som den Israel han är. (Se ex vis 2 Kon 17:34) Men det är också så att Gud är Abrahams, Isacs och Jakobs Gud rakt igenom skriften.

Så vem är det då Jesus har hämtat kärnan om "den stora nöden" ifrån? 
Vid intåget till Jerusalem läser vi om hur illa profeterna har farit i denna stad.  Matt 23:37  avslutas med varningen "Nu skall ert Hus lämnas öde tills dess ni säger.  "Välsignad är Han som kommer i Herrens namn."  Matt 23:39  

Vilken profet? "Därför sänder jag er profeter, visa män och skriftlärda. Några av dem kommer ni att döda och korsfästa, andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad. Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden, från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakarja. Berekjas son som ni mördade mellan templet och altaret. Jag säger er sanningen, allt detta skall komma över detta folk/släkte."

Sakarja, Berekjas Son. Vad skrev han? Kände Jesus till det?

Sakarja kom med Esra och Nehemja ur den babylonska fångenskapen för att tillsammans med den återvändande skaran bygga upp Jerusalem, tempel och murar tillika. Det Jerusalem i vilket Jesus befinner sig bär ännu i Jesu tid resultatet även om detta det andra templet kommit att utbyggas och omdanas under 47 år under Herodes tid.  Det är med dessa murar inför ögonen som Jesus uttalar orden om den stora vedermödan. Den gäller händelserna i tidens slut när Herren själv skall stiga ner på Olivberget. När alla världens folk skall vända sig emot Israel och "lösa judefrågan" i blod och våld för sista gången.

Läs hela Sakarja profetia innan du går vidare i texten. Särskilt då de sista kapitlen från 11 till 14.
Håll ena fingret i Matteus 23-24 och det andra i Sakarja 11-14   och jämför rad för rad vad som sägs.

Förutom att Sakarja profeterar om Människosonens återkomst till Olivberget så har han även givit oss Judas och hans silverpenningar, han har sett hur Israel skall se Honom som de har genomborrat.  Och han ser vedermödan som kommer när Herren skipar rätt. Dels med Israel och dels med alla folken i världen.  I det mycket bedrövande fjortonde kapitlet målas samma bild som Jesus ger om de sista dagarna i det forna Jerusalem. Staden intas, plundras, kvinnor och barn utsätts för ohyggliga ting. Jordbävning, flykt, allmän förvirring, död och förintelse. Det är den stora vedermödan och den är den sista. Alla drabbas! Annars skulle inget kött överleva. Ingen vedermöda eller nöd före denna mäter sig med den. Aldrig förr har alla folk varit indragna, aldrig förr har vapen använts som får köttet att smälta bort från kroppen i en sådan omfattning. Aldrig förr och heller aldrig igen. Detta är den sista striden i den tidsordning vi kan föreställa oss.  Jerusalem, den tunga stenen som kommer att knäcka deras rygg som menar sig vuxna att lyfta den. Medan jag skriver detta vet media att berätta att Theresa May inte drar sig för att använda kärnvapen om det blir krig med Ryssland. Gud hjälp dessa dårar.

Det kan knappast vara annat än den inbilska förmätenhet som kallas "ersättningsteologi" som lyckas blunda för att det är detta som Jesus beskriver i Matteus 24. (Men läs även Lukas texterna) Det har nämligen inte särskilt mycket med den kristna kyrkan att göra. Det är konsekvenserna av det profetiska ordet i hela GT från löftet till Abraham fram till Messias som slutligen skall uppfyllas.  Det är i Jerusalem detta uttalas först, det är i Jerusalem det uttalas igen och det är skeendena i Jerusalem som ger skörden av dem som kommit ur den stora vedermödan i Upp 7.

Delar av profetian har sannerligen uppfyllts i och med Romarnas ödeläggning av staden år 70. Men det är så med det profetiska ordet att det arbetar sig framåt i tid. Det må ha börjat  under Serubbabels tid och Sakarjas profetia, men det hade bäring på Jesus och hans samtid, det förutsade vad som skedde mot slutet av första århundradet och det pekar fram emot händelserna runt Jesus återkomst.

Den nutida nöden
De av oss som är vid liv och verksamhet när detta händer blir säkert indragna i de skeendena. Om vi har insomnat i Kristus kommer vi med honom och hans änglar ovanifrån. Det kommer att påverka oss som lever, vi kommer att se Honom komma och jublande gå ut bland alla dem som har föraktat honom med glädjerop,  med risk för vad liv vi har. Vi komer i den ändens tid att leva i svält och umbäranden. Här har vi ingen permanent bostad eller ett  uppehållstillstånd.

Men det finns mängder av mycket mera närliggande nöd att ta tag i redan nu. Hur långt borta tror ni det är att den som bekänner att Jesus är Gud inte får anställning i någon statlig eller kommunal myndighet? Tror ni att det bara är en enstaka barnmorska som inte vill vara med om aborter som får svårt att få anställning i vården? Tror ni att tiden för att bekänna Kristus på Facebook är obegränsad? Särskilt för dem som ifrågasätter de rådande ideologierna?

Var är de kristna ingenjörer och it-specialister som bygger en faithbook innan facebook stängs?
Var är den medvetna planen för att vara självförsörjande för kyrkor och församlingar som borde vara igång om det blir förbjudet att hantera kontanter med mindre att man avsagt sig Jesus Kristus? Hur försörjer vi oss och varandra när all världens finansiella makt samlats i händerna på dem som hatar Gud och Guds ord?

Innan den stora vedermödan kommer finns det kanske tid att skapa det självförsörjningssystem som också blir ett evangelisationsinstrument?

Och till dem som hoppas på ett uppryckande före vedermödan kan jag bara säga: det är försent, vedermödorna har alltid varit igång och ytterst få har blivit bortryckta. Många har halshuggits, många har dödats med svärd och kulor. Ingen av dem rycktes bort, men de gick hem. Det var inte för att hotet minimerades som de höll ut, utan för att det verkställda hotet om död aldrig leder till annat än liv för den som tror att Gud har uppväckt Jesus Kristus från de döda.
Då varken ni eller jag kan förställa oss de värsta nödscenarierna, lovad vara Gud att vi ännu sluppit lära oss dem, så kan vi ju heller inte utesluta att en tid kommer då Herren själv säger stopp, hit men inte längre, och lyfter hem sitt folk ur den situationen. För  Gud är även det möjligt. Men det kan inte vara förenligt med Guds hela ord att försöka förmå folk att blunda för den nöd som är genom att lova en Elija taxi hem till Gud.

Om vi menar oss ha Kristi sinne kan vi inte eftersträva ett liv utan nöd, därför att andra delar av Kristi kropp lider oerhört och är redan i sin absoluta sista vedermöda medan vi ännu bara ser ett moln som en hand vid horisonten. Vakna upp du som sover!! "Tänk på era bröder i fängelse, för ni har ju själva kroppar!"

Den stora sista nöden kan inte förhindras med mindre än att Gud inte uppfyller sina löften, med mindre än att Jesus inte kommer tillbaka, med mindre än att det judiska folket aldrig ser sin Messias, och förutsätter att frälsningen bara är en skröna. Lyssna på alla dem som säger sig vara troende och som förespråkar en bibeltext sanerad på allt detta.Ibland låter det som om Gud bara skrev sitt ord för en liten klick frireligiöst troende på en utpost i någon andlig öken norr om ekvatorn. Det gjorde Gud förvisso icke. Hans tilltal är till hela Guds folk och genom dem till  alla människor under alla tider. Glöm inte!

"Om någon inte älskar Herren Jesus Kristus, håll denne för "anathema". (fördömd)  Maranatha!"

Herrens nåd vare med er.Teddy Donobauer, Doncaster 19 februari 2018


onsdag 7 mars 2018

Vad är de gudlösa så rädda för?


Den samtida ordstriden om "huruvida Gud finns eller inte" visar upp en lång rad fenomen som alla på sitt sätt är lika intressanta. Inte minst gäller det den agressivitet och hatfyllda retorik som många "ateister" ger uttryck för. Det spårar liksom ur i flöden av rödglödgad svordomsliknande svada understundom.  Och då är ju till sist frågan om varför det är så?

Ett skall sägas först. Det syns ofta vara så att debatterna orsakas av ett rent missförstånd. Den som tror att Gud är och den som förnekar det talar faktiskt inte utifrån samma premisser. Det är två helt olika världsbilder som försöker samsas om ett ben som ingendera "hund" begriper men vill gripa för egen del.  Den som förnekar förekomsten av "GUD" gör det ifrån en världsbild som saknar alla de egenskaper som den värld Gud har skapat har i den troendes ögon. Det ständigt återkommande kravet på inomvärldsliga bevis för Guds existens bottnar i den missuppfattningen att Gud skulle vara en del av det Gud skapar.  Sunt förnuft skulle säga till varenda tänkande individ att upphovet till något aldrig står att finna i objektet som sådant. Ni som minns min 'bagaren och brödet' blogtext förstår svårigheten att härleda bagaren från sitt bröd. Men den enkla insikten, som de allra flesta, ateister som troende dagligen lever med och på, sätts åt sidan så fort talet handlar om Gud. Att erkänna två diametralt olika världsbilder som grund för samtalet skulle då kanske åtminstone göra förutsättningarna för samtalet tydliga. Frågan är ju om man kan diskutera kaktusfrukt och adamsäpplen som om de var samma sak.

Varför handlar folk  märkesvaror? Varför är det så extremt viktiga sociala signaler att ha Gucci, Armani och Rolex samt Ferrari och Vuitton bland sina ägodelar? Därför att upphovsmannen till produkten är det samma som egenstatus för den som äger den aktuella varan. Miljoner falsarier flödar  på den internationella marknaden och mängder av människor köper fejkvaror för namnets skull, i hopp om att kunna skryta med lånta fjädrar. Jag hävdar med bestämdhet att ingen ateist ignorerar frågan om varors tillblivelse eller ens för en sekund tror att någonting gör sig självt.

Men om vi anför "Gud" som förklaring till "det stora hela" får ett antal eljest normaltänkande människor hjärnsläpp och klamrar sig vildsint fast vid den allt dominerande myten om att allting måste komma ur ingenting, på något magiskt och oförklarligt vis. Vilka tönterier som helst kan man anföra, allt går, men det får bara inte  handla om "ett ickeskapat ursprung". Det får bara inte finnas en intelligent, rationell, målmedveten och förnuftig skapare.
Men varför i Herrans namn inte?

Agnostikerna är på sitt sätt lite fegare men också lite ärligare, upp till en viss punkt. De säger att de saknar nöjaktiga bevis så därför avstår de från att ha en synpunkt på frågan. Steget längre är att hävda att så stora 'ting' är bortom mänsklig fattningsförmåga och därför kan ingen veta något om det. Följaktligen ser de sig som ödmjuka och föraktar den troende som tvärsäkert påstår sig veta vad denne tror. Och eftersom kriteriet också hos agnostikerna är "vetenskapliga bevis" så sitter de i princip fast i samma intellektuella fälla som ateisterna. Deras modiga ödmjukhet är då i själva verket en bristfälligt förtäckt fräckhet. I alla fall ur den troendes synpunkt. För den som tror har ju sin information från en för honom trovärdig källa, en källa som inte är en del av den materiella produkten, utan kommer från Skaparen. Om skaparen har meddelat sig med hela sin skapelse om villkoren för skapelsen, och agnostikern säger att han varken kan eller vill veta, så är han med berått mod så snobbig att han sätter sitt 'ickevetande' över det vetande som faktiskt finns lättillgängligt på de flesta av världens språk. Ödmjukhet är det under inga förhållanden.

Men vad har då ateisten att förlora?

Hela grundfrågan är ju denna: "Jag kan bara tro det som jag intellektuellt kan bevisa med gängse empiriska metoder. Jag har som rationellt tänkande människa rätt att kräva rationella bevis för Guds existens. Det jag inte kan omfatta med mitt rationella förstånd kan inte finnas."

Låter det inte bestickande, så säg. Vad har man då rimligen att sätta emot denna 'skitförnuftiga' positionering gällande den befintliga världen?

De flesta som tar del av dessa debatter vet redan svaren. Men för tydlighetens skull listar jag dem igen.

1 Denna kravspecifikation gäller nästan bara frågan om Guds existens. För det är tydligt att samma människor som kräver denna bevisföring för Guds existens inte ställer samma krav på "förekomsten av sin egen rationalitet". Med vilka empiriska metoder har de kunnat fastställa att de besitter sådan intellektuell kapacitet att de kan bevisa dess existens? Hur är det med denna föregivna rationalitet när det gäller andra mjukvaror som kärlek, solidaritet, demokrati, rättvisa och intelligens?

Är någon enda av dessa bevisbar i den mening som empirin förestavar oss? Bygger inte dessa ideer på icke bevisbara hypoteser? Är inte logikens lagar baserade på ett antagande av att vissa axiom måste finnas, men inte kan bevisas annat än genom att de appliceras, och att först om man utgår från dessa obevisbara premisser kan man använda redskapet? Dvs man kan inte bevisa premisserna annat än genom att använda dem och av frukten känna trädet?

2 Det faktiska beteendet hos även ateister visar att de inte lever i övrigt som de lär. (Det kan de dock utan vidare även finna och påpeka hos många troende.) De flesta saknar motsvarande bevis för det vettiga i det mesta de gör, men gör det i allafall. Så går den övertygade atisten ut för att ta en cigarett efter ett frustrerande samtal med en 'religiös idiot' på S A S forum. Så föredrar han junkfood för annars tar det för mycket tid ifrån striden för gudlösheten. Och så behöver han medicin för sina ticks, sin ständiga gastrit och sin sömnlöshet. Prosac och Losec och  Rennie N.  De tror inte på Gud men tror på "kärleken". Påpekar man för dem att dessa enheter är kommensurabla, dvs att Gud är Kärlek och att deras sökande efter kärlek borde föra dem till kärlekens upphov så tror de att man är dum i huvet. "Kärleken är evig när vi e  tillsammans" för så sjunger de på Mello.

3 Deras krav på bevisföring förutsätter en blind tro på att deras undersökning är fristående från dem själva. Dvs det studerande subjektet lägger aldrig in sina egna värderingar i sitt studerande. De tror på något överrationellt vis att deras sätt att studera tingen är 'ren vetenskap'. De har därmed en övertro på sin moraliska integritet vad det gäller deras sätt att studera ärendet. De skriver sin egen handlingsplan och i den handledningen  framgår det att de bara får redovisa  de resultat  som stämmer med deras antagande att Gud inte  finns. Denna övertro på sin egen neutralitet gör dem blinda för det faktum att  man bara får det svar från skogen som man ropat in i den.

4 Deras självvalda  begränsning, (alltså:jag tror bara vad jag ser) gör dem också blinda för insikten att de inte bara gör sitt eget förstånd till det fulkrum på vilket hela universum tvingas att svänga, de kan heller inte föreställa sig en rationell intelligens bortom deras egen. En kvalitativt överlägsen intelligens kan de inte inrymma i sina tankar, och därför förblir deras egna tankar ett hinder för det tänkande som erkänner att inget kan studeras med mindre än att man på förhand har en obevisbar tro som grund för det man vill studera.  Att studera Guds "ickevarande" är av logiska skäl inte möjligt då det som inte finns inte kan studeras.

5 Föreställningar om sådant som hör metafysiken till kan av naturliga skäl bara vara hypotetiska  till dess att trovärdig information finns tillgänglig från det metafysiska. Där storknar dock ateisten som ju redan i utgångläget underkänner varje tillstymmelse till förekomsten av en metafysik.  Det man inte erkänner kan ju heller inte övertyga om sin existens hur mycket information det än skickar. Det har i sin tur att göra med den psykologiska verklighet som säger att människor ser relativt lite av det som syns men tolkar vad de ser ifrån sina tidigare erfarenheter och i takt med sina på förhand intagna positioner. De kan svära på att de såg Christer Petterson springa som en gasell uppför trapporna trots att den verklige Christer Petterson var låghalt och långt ifrån "fit for flights."
Till saken hör också detta. Det är numera till och med vetenskapligt bevisat att en symmetrisk och vacker teori överlever all frånvaro av stödjande fakta. Hypoteser som känns bra håller man fast vid oavsett bevisbördans försmädliga ovilja att bidra till hypotesens bekräftelse.

Vad har den som förespråkar, försvarar och envist hävdar sig veta vad som inte kan finnas, dvs Gud, att förlora på sin envishet?

En hel del visar det sig. Har ateisten fel när det gäller sin tilltro till sitt intellekt  som godkännare av Guds existens rasar hela världsbilden ihop som ett korthus. Om insikten om förekomsten av en rationell orsak till ett rationellt sökande efter Gud, om än bara för att bevisa att  han inte finns, visar sig vara Guds sätt att försöka locka "den förlorade sonen" till sig, kommer den som ärligt söker Gud för att motbevisa Guds existens att bli skäligen förbluffad och inte så lite förnärmad när den rationella metodik han använder förråder honom med att finna det han vägrar tro på. Inför den möjligheten stannar förnuftet upp så fort det börjar brännas och övergår från sann forskning till ny teoribildning. Exempel: det existerande universum ger inte de svar ateisten menar sig finna varpå han geschvint postulerar multiversa, dvs har man inte på fötter för sin bevisföring i denna observerbara värld, postulerar man mot alla bevis andra parallella världar om  vilka man inte heller vet ett enda dyft. Inte ens att de faktiskt finns. Dess ostuderbara ickevarande blir ett bevis för dess existens?
Ateisten skjuter ifrån sig varje föreställning om att vara moraliskt ansvarig inför den Gud som finns till. Det är i min erfarenhet rätt sällan av genuint intellektuella skäl som Gud förnekas, men däremot regelbundet av moraliska skäl. Dels det faktum att den observerbara världen är full av sådant som alla uppfattar som onda ting, men som av ateisten tas som inteckning för att Gud måste vara en djävul om Gud alls finns, och dels det faktum att om Gud finns har ateisten en hel del att stå till svars för inför Gud när han förs till den avslutande  "crisis vitae" (bedömning av livet) som gör en utvärdering av varenda människa som någonsin funnits. En utvärdering av hur hon har förvaltat det liv som Gud gav henne, vare sig hon erkänner Gud eller ej.

Majestätsbrottet

Den allvarligaste konsekvensen som ateisten har att inställa sig på är dock denna. Om Gud är den Gud säger sig vara så är det ett majestätsbrott att tala sådana dumheter om Gud som inte minst den gudlöse gör. Att Gud i sin dom också är rättvis och barmhärtig med full vetskap om människans dårskap minimerar inte "dårens" skuld. Att fara med falsk information om Gud, att göra Gud frånvarande från sin egen skapelse är sannerligen att missbruka "Herren din Guds namn." Vilka konsekvenser detta har bör den resande tänka igenom innan resan är över. För bara medan resan pågår kan dess färdriktning ändras.

Vilken är den enskilt viktigaste tanke en människa kan ha? "Att det är förelagt människan att en gång dö och därefter dömas."

Ateisten har egentligen inget skäl att påstå sig vara sant 'gudlös'. För sanningen är den att personen i fråga har satt sig själv i centrum av universum och kräver att detta universum skall vara så som hon finner det för gott att anse det vara. Oavsett hur detta formuleras, eller hur ödmjukt det framställs så är summan av den kardemumman en och samma: hon har gjort sig själv till enväldig domare över rätt och fel, sant och falskt, och därmed tagit Guds plats. Det är faktiskt bara en variant av all annan "teism"  nämligen "egoteism".  När mötet med Gud sker kommer det sannolikt inte att finnas utrymme för villfarelsen:
"Jag trodde inte på dig, se nu vackert till att låta bli att finnas!!"
"Jag tror inte på dig. Så du finns inte!"

En viss snopenhet torde utbreda sig och den därmed sammanhängande insikten av att ha förkastat allt det som Gud erbjuder, förljuvar inte direkt de sista stegen i tillvaron.

Matematikern Blaise Pascal, uppfinnaren av den första kända kalkylatorn, känd för "Pascals teorem", en vetenskapsman och varmt Kristustroende, formulerade en berömd tes om det dilemma som en människa befinner sig i i denna fråga om Guds existens. Den tål att begrundas för den som seriöst vill förstå hur en vetenskaplig ansats ärligen kan komma till det vägskäl där man istället för att söka motbevisa vad som inte får finnas, slutar springa undan och låter sig finnas av den Gud och Fader som konsekvent söker upp det som var förlorat.

Ni har inget att förlora på kuppen. Allt att vinna.

Björn Donobauer, Doncaster England 27 Februari 2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Pascal%27s_Wager

onsdag 28 februari 2018

"Öppna din mun för den stumme och försvara alla värnlösa." Ordsp 31:8


"Vad är väl en människa att Du tänker på henne, en människoson att du tar hand om Honom?" Psa 8

Ingen civilisation går under om den inte först förlorar respekten för människovärdet. Den förlusten går alltid hand i hand med att människan sätter sig själv i högsätet över alla andra makter och auktoriteter. Den gudlösa människan skapar sin egen verklighet och omedelbart som hon gör sig själv till "kröningsstämpel" för vad människan är och bör vara, börjar människovärde räknas i helt andra termer än de som råder medan Gud ännu tillåts vara Gud. (*1)

En enda människas värde är detsamma som vad det krävs för att köpa denna människa fri från sin andliga fångenskap. "Det var inte med förgängliga ting som silver eller guld som ni har blivit friköpta, utan med Kristi dyrbara blod.." 1 Pet 1 18-19  Med andra ord. En kristen människosyn anser att varje enskild människa har ett värde som helt enkelt inte kan mätas i kronor, euro eller dollar.  Och detta värde har hon därför att Gud sätter det på henne. Det är bara när Gud överges som devalveringen av människan kan inträffa. Från när i hennes tillblivelse sätter Gud detta värde på henne? Långt innan hon ens är född!

Måttet på Människorikets förfall finns att söka i hur detta människorike förfar med de 'stumma och värnlösa' ibland dem. Det gudlösa och sig själv förhärligande människoriket föraktar det svaga och exploaterar det för att växa sig starkare på deras bekostnad som inte längre tilldelas något värde. Människovärdet är ingen automatisk självklarhet, det måste alltid vidmakthållas och försvaras om det alls skall bestå. Det var bland annat för detta som Jesus gav sig själv till det som är den kristna församlingen, så att den skulle stå på barrikaderna för att försvara detta värde.  Så är inte längre fallet i det som kallas kristenhet. Den försvarar i tilltagande grad allt det som är ovärdigt en kristen bekännelse och därmed förlorar hon den kompass som skulle göra henne till ett alternativ i världen.

Inget illustrerar detta bättre än den regerande synen på "abortfrågan". Som om det var det som var kärnan, som om 'att göra sig av med det oönskade' vore en legitim målsättning för ett människovärdigt rike som tar hand om "den stumme och värnlöse." Vilka är mer stumma och värnlösa än de ännu ofödda? Vilka är det som kan vara arvtagare till ett affärsimperium, vara placerade i bostadskö förre sin födelse, användas i stamcellsforskning, vara delaktiga i att vinna på lotto, och ett bankonto till sin förmån, men saknar rätten att födas?  Vilka är det som anses sakna annat än biologisk substans, men saknar rätt att anses vara människa före en viss godtycklig tidpunkt under havandeskapsperioden?

De som inte har säte och stämma att välja livet trots att deras mödrar och fäder har begått en direkt till liv ledande handling vars fullständigt självklara biologiska bas just har till syfte att skapa nytt liv. Det är de som verkligen är värnlösa. De saknar i den genomsnittliga kristenheten allt skydd. Och till yttermera visso har frågan om deras rätt så förvrängts att alla samtal bara handlar om kvinnans rätt men aldrig barnets. Och framför allt får man under inga omständigheter ifrågasätta fäderna, förutom vilka ingen kvinna skulle kunna bli gravid (utom då Maria), och ve den som ifrågasätter människans rätt till sin sexualitet. Men det är precis där som skon klämmer. Ingen enda abort skulle förekomma om inte någon man sått sin säd i fel åker vid fel tidpunkt och under felaktiga premisser. 

För att åstadkomma denna narrarnas och åsnornas inställning till de ofödda måste man ha slagit bort allt vad Guds ord heter. Alltså dags att erkänna detta: "Vi tror inte att Guds ord i den heliga skrift gäller för vår tid."  Frågan följer som ett brev på posten: om ni har kastat ut bibeln varför kallar ni er då kristna? Att således ha fråntagit det ofödda barnet dess rättigheter och alltså gjort det värdelöst är den sanning som idag regerar i stora delar av hela världen.  Att denna devalvering står i direkt motsats till Guds uttalade syn skall jag visa här:

a) Det ofödda barnet har ett värde i moderlivet, så att om en graviditet avslutas i förtid och barnet överlever så skall den som orsakade skadan erlägga den bot som fadern till barnet fastställer med hjälp av skiljedomaren. Om barnet dör som ett resutat av den av misstag framkallade förlossningen skall samma lag gälla som vid  vilket annat mord som helst. "Om två män kommer i gräl med varandra och  det i deras handgemäng händer att en havande kvinna så tilltufsas att hon föder i förtid, men det i övrigt inte sker annat och att barnet inte tagit någon skada, då skall den som vållade förlossningen betala vad kvinans make och skiljedomaren bestämmer." 2 Mos 21:22-23 "Men om skada inträffar på modern och barnet så gäller  liv för liv , det öga för öga, tand för tand, och fot för fot och brännsår för brännsår. " Det genom avbrutet havandeskap dödade barnet har exakt samma 'straffvärde" som kidnappning, människorov, överlagt mord etc etc. All annan bedömning är godtycklig och i strid med den syn på livet som följer av att "jag är helig, därför skall ni vara det".

Abortlagen är därför majestätsbrott emot Gud. Och när den vidmakthålls av s k kristna sker det antingen i direkt trots mot Gud eller på grund av okunnighet och förförelse av det andliga ledarskap som undanhållit människorna sanningen.

b) Människan är redan i moderlivet mer än bara biosubstans. Det som är människan är nämligen både den organiska kroppen och den livsande som redan från början levandegör det nya livet. Livsanden kommer ifrån Gud och tilldelas fostret från begynnelsen. "Liksom du inte vet vart vinden far eller hur benen bildas i moderlivet, så förstår du heller inte Guds verk, hur han gör alltsammans."  Pred 11:5  Kan även översättas med "du vet inte hur Anden gör med benen i moderns liv".  Men samma tydlighet finns framför allt i Psalm 139:13-16"Du har skapat mina njurar, du vävde mig samman i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit." Hur vågar någon människa som påstår sig ha med Gud att göra förneka detta perspektiv och kalla det ofödda som Gud underbart är i färd med att skapa för en cellklump? Det som skärs sönder i livmodern och förintas efter upp till 22 veckors graviditet är något som Gud skapar. Den respekten skulle de ha som påstår sig vara troende. Det har de sannerligen inte.

Och trenden är än värre, för den medicinska forskningen och s k humanetiker tummar nu på även dessa gränser och funderar över att låta barnet födas för att därefter dödas,  för att forskningen skall få råmaterial att arbeta med "för mänsklighetens bästa". Det bästa för mänskligheten vore att den inte riskerade Guds dom över sitt handlande med de stumma och värnlösa.

c) "HERRENS ord kom till mig med budskapet: "Innan jag formade dig i moderlivet kände jag dig och innan du lämnade moderlivet helgade jag dig och bestämde dig till profet för folken." Jer 1:5   Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, beslöt att uppenbara sin Son i mig för att jag skulle förkunna evangeliet om Honom bland hedningarna." Gal 1:15-16  Medan både Jeremia och Paulus ännu bara var på planeringsstadiet var de av Gud utvalda och avskilda till tjänst, innan de hade vare sig fingeravtryck eller mittbena. Hur många människor med gudomlig kallelse som på abortförespråkarnas tillrådan har förhindrats från att födas kan man bara ha mardrömmar om.

d) "När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes modersliv. Hon blev uppfylld av den Helige Ande och ropade med hög röst:"Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nåddde mina öron spratt barnet i mig till av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse." Luk 1:41-45 Det som abortförsvararna kallar en cellklump är enligt Guds ord och Guds Ande en "livsfrukt", ja det är redan medan fostret är i livmodern den  "Herre" som ännu ofödd har sin status bland människor given!
Här är en absurd teologisk kullerbytta. Kyrkor, präster och pastorer som å ena sidan vurmar för kvinnan Maria, sjunger Mariae Vesper och tillber Maria med fromma böner, i många fall samtidigt försvarar abortlagstiftningen i alla sina delar utan minsta offentlig protest. Om Maria komme på besök skulle hon gissla dessa charlataner med brännässlor och törnetaggar. Var så säker. De hyllar  på pappret "theotokos", Gudsmodern ,men böjer bakom det gussnådeliga pladdret sin nacke  för denna tidsålders gud, han som är en mördare från begynnelsen. Undra på att kyrkorna töms!


e) "När det hade gått åtta dagar efter födelsen och det var dags att genomföra omskärelsen fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev till i sin moders liv." Luk 2:21
Det som föraktfullt kallas för 'cellklump'  har redan innan befruktningen ett namn som Gud har bestämt. I det namnet är det som är den enda räddning som finns för mänskligheten helt och hållet fullkomnat. En ännu ogift kvinna som blir gravid kan avsluta sitt hvavandeskap utan minsta tanke på att det hon avslutar tillhör någon annan, så djup är förförelsens ande.  Han som är från evig tid kommer genom en moders liv, men hon äger honom inte. Trots alla lögner därom så är fostret inte en del av modern utan helt och hållet sig själv. Lika lite som stapelbädden är en del av båten är barnet en del av modern.

f) Vid snart sagt varje barndop citeras från Jesu ord: låt barnen komma till mig, ty himmelriket tillhör sådana som dessa. Men bland dem som förrättar dessa dop finns mängder som accepterar att barn före sin födelse inte kan anses ha rätt till att leva i denna värld. Men hyckleriet att tilldela de som faktiskt föds himmelriket fastnar inte i halsen alls.  Är rundkragen inte ofta en symbolisk beskrivning av den kvarnsten som Jesus sa borde hängas om halsen på var och en som förför (förgör) en av dessa mina minsta?

Om jag hade minsta tilltro till att människorna skulle lyssna och göra bättring från den devalvering av människovärdet som drar fram över både de ofödda och långlevade skulle det kännas gott att skriva ner detta för att överlåta det åt läsarna att själva ta up striden för att föra fram rätt och sanning överallt där de befinner sig. Men det kompakta motståndet mot Guds ord har ju sitt starkaste fäste ibland många som kallar sig troende, och de vill inte längre höra Guds ord. Några få vill ännu höra ord av evighet.  Men om de flesta kan ett sådant hopp inte längre kvarhållas i hjärtat. Men om jag skulle säga att det är lönlöst att uttala Guds ord och att jag därför gjorde bäst i att tiga då skulle dessa ord bli i mig som en brinnande flamma som inte kan sluta förtära mig inifrån.

Till sist: abortdebatten borde inte primärt handla om rätten till den egna kroppen för kvinnorna.  Den borde handla om varför männen inte reser sig upp som  gudsmänniskor och tar tag i sin del av 'mitt folks skada' . De män som vill räknas som hedervärda ser sig om och konstaterar att om de inte vill ta ansvar för den logiska skörden av att de utnyttjar sina manliga lemmar, så har de att bli "eunucker" för himmelriket.  (Matt 19)  Så inte längre där ni inte vill skörda! Om ni sår måste ni ta ansvar för vad ni sår och vad som däraav blir skörd!  Ingen vettig farmare skyller åkern för grödan. Som man sår, så skall man räkna med att skörda. Men om detta har jag skrivit i flera andra bloggposter som jag länkar till här nedan. Våldtäkter, övergrepp och hänsynslöst tillfredställande av drifterna är inte bättre än aborterna. Det mest kännetecknande för den mänskliga omognaden är det kortsiktiga tillfredställandet av varje drift utan tanke på långsiktiga konsekvenser. Det är männens vägran att leva i förfundet med Gud Fader som är den egentliga orsaken till abortsituationen.

Bara män som är sanna fäder tar ansvar för sin säd. En sådan man blir man inte genom att äta havregrynsgröt varje morgon utan genom att lära av Fadern vad som menas med faderskap. Skam över dem som försvarar bristen på sådan manlighet. När en israelisk man under det förra förbundet hade blivit omskuren kunde han rimligen aldrig använda sitt kön utan att reflektera över att hans driftsliv skulle stå  under förbundets tillsyn.  När en man kallar sig kristen så har han erfarit en ännu djupare omskärelse, nämligen hjärtats, så att inte bara hans kön utan allt han är nu tillhör Gud.  Men en sådan tro förkunnas bara fläckvis. Men förkunnelse om att "utveckla hela sin potential" faller gott i öronen hos de många. Frågan är om det är den allmänmänskliga potensen som menas? Eller den potential som genom pånyttfödelsen tilldelas Guds söner och döttrar?

Den kristenhet som först släpper sexualiteten fri  och så missbrukar begrepet kärlek så att det blir synonymt med rätt till fri sex, för att samtidigt tillskynda och/eller tigande samtycka till borttagande av 32000 barn om året i namn av 'Kvinnorätt" är varken mer eller mindre  än en Baalsdyrkan som hyllar sex som en religion, med en Baalsdyrkan och "Astaroth" som skall tillbedjas och som offrar de barn som resulterar av dessa otyglade sexuella avvarter, som brännoffer åt Molok.

Allt vad som fordom är skrivet skrevs för att varna oss för att upprepa vad som skedde förut. Varningen hörsammas inte och 'domen hastar'. Vi skördar vad vi sår. De stumma och värnlösa har inget skydd att vänta från stora delar av kristenheten. Och frånvaron av Guds dom över denna likgiltighet tolkas som att Gud inte bryr sig.  Business as usual tomorrow.  Ve ack Ve..


Teddy Donobauer, 28 Februari 2018

(Se mina artiklar på denna blogg om Adam etc)


http://teddydonobauer.blogspot.co.uk/2016/04/adam-ditt-fikonlov-glipar.html
http://teddydonobauer.blogspot.co.uk/2016/06/mer-om-adam-och-hans-fikonlov.html
* 1 http://teddydonobauer.blogspot.co.uk/2016/02/lagen-om-de-oonskade-effekternas.html


fredag 23 februari 2018

"I inget annat namn finns frälsning"


En gång frälst alltid frälst?

Återkommande diskussioner på temat "en gång frälst alltid frälst" visar att synen på begreppet frälsning är väldigt olika  beroende på var man har sin hemvist rent bibelkunskapsmässigt.  Om vi då går inpå livet med själva sakfrågan och tar tag i vad frälsningen är enligt Guds ord så kan det kanske därigenom visa sig att själva frågeställningen är betydligt mer problematisk än själva "frälsningen"enligt vad som står i texterna.

Är frälsningen ett fristående objekt? Är den ett plagg att ta på och av? Kan den av en människa knäppas på och av som en strömbrytare? Är den en nyckfull nåd som är avhängig av mitt betyg i uppförande och ordning? Är frälsningen så skör att jag kan förlora den idag och få tillbaka den i morgon?

Själva föreställningen om frälsning förutsätter en rad saker. För det första måste det fastslås vad som menas med ordet. I bibelns första del, det vi lite nedlåtande kallar gamla testamentet, är frälsning befrielse från olika slag av förtryck och social och politisk träldom under olika yttre företeelser. Det kan vara helt militära räddningar undan en fiendemakt. Det kan vara räddning ur en märgelgrops slemmiga grepp om en som förirrat sig ner i den. "Han drog mig upp ur den djupa dyn och satte mina fötter på en klippa". 

Fundamentalt är det att det är Gud som är min frälsning. Se 2 Sam 22:36  1 Krön 16:23-41  Psa 3:8, 13:5, 18:2 , 27:9, 35:9, 38:22, 62:6, 69:13,  119:15, 146:3  Ordsp 23:17  Jes 9:1, 26:1f , 49:1, 51:5, 63:5,  Jer 3:23,  Mika 7:7, Sak 9:9.
I nya testamentet är det ännu tydligare därför att "du skall ge honom namnet Jeshua (Gud är frälsning) ty han skall frälsa/rädda sitt folk från dess synder."  1:21  Själva frälsandet är nu fokuserat på den invärtes verklighet som kallas synd. Det är från det "utfall" som syndafallet har  blivit i människorna som är frälsningens primära måltavla. Det "utfallet" kan nämligen aldrig åtgärdas av religionen som sådan utan enbart av just Frälsaren. Den som förstår att frälsningen är i Messias Yeshua/Jesus och som inte tar anstöt av att frälsningen är i Guds son tillika Människosonen, den vet att ha glädje i att frälsningens garant är Kristus själv. Matt 11:6, 11:28, Luk 1:71, 77,  4:19, Joh 8:32. (sanningen om frälsningen skall göra er fria).

När den kristna församlingens födelsedag är inne så är det frälsningens budskap som är dess barnmorska: Apg  2:36-41, se även 4:4-29 "Vad skall vi göra för att bli frälsta?" "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir er förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva."  "Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta".  Och ställda till svars gav de sin entydiga förklaring : Jesus är hörnstenen för denna frälsning och någon frälsning finns inte i något annat namn som är givet bland människor.  Det vill säga: att vara frälst är att vara i det namnet! Att bära den bekännelsen att Jesus är min Frälsare och Herre, att ha tagit emot det namnet som är Frälsarens namn, är att också vandra i det namnet i den dagliga överlåtelse som är själva morgon och aftonoffret för den kristna församlingen. Rom 12:2 talar i klartext om detta logiska gudstjänstväsen som just innebär att det egna livet bärs fram som ett välbehagligt offer till Gud. För det enda logiska gensvaret på Guds nåd såsom den uppenbarades oss till frälsning är ju att vi förblir i Honom som vi har tagit emot. Och inte på nytt förkastar allt vi benådats med.

Frälsningen har också med sig att den som tror har bytt andlig nationalitet. Hon har övergått från medborgarskap i ett rike, mörkrets rike, in till Guds rike. Hon har bytt pass. Hon är inte längre medlem av det förra riket utan har sitt medborgarskap i en helt ny ordning. Hur kan hon förlora sitt medborgarskap? Antingen genom att själv på nytt emigrera ur riket eller genom att Kungen avvisar människan ifrån det. Den möjligheten finns, men bara en gång!  Hebr 6:4 "De som en gång har tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den Helige Ande och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter, men sedan avfallit, dem går det inte att föra till ny omvändelse då de själva korsfäster Guds son på nytt och hånar Honom offentligt."  Ja, det är sant att den möjligheten finns. Varningen skulle annars vara obefogad.

Frälsningen är alltså inte en 'grej eller pryl' som kan tas på eller av alltefter dagsformen och den emotionella sinnestämningen. Lika lite som min jordiska nationstillhörighet ändras beroende på mina känslor, lika lite är min plats i Guds rike utsatt för konjunktursvängingar så att jag ena dagen är i riket och nästa utanför.  " Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att den avfaller från den levande Guden. Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge den heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra!" "Idag. om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan."

Avfall är möjligt när det som är synd åter tillåts bestämma över den som har räddats undan den en gång men sedan på nytt kastar sig in i dess famn. Men det är en gradvis process, steg för steg bort ifrån Gudsgemenskapen. steg för steg dövande Andens maningar, dag för dag förnekande barnaskapets Andes verk i oss, dag för dag ovilliga att höra Guds stämma. Och när detta sista steg till förnekelse sker är det oåterkalleligt. Genom att missakta, ringakta och förtrampa det enda evangelium som är oss givet kan vi hamna där. Vi utsläcker då den Ande som skulle kunna föra oss till bättring och stort är det mörker som sedan råder.  Kalla därför inte det för Djävulsinspirireat som är av Gud. Då riskerar ni att hamna ute i den yttersta kylan.

"Frälsningen" är detsamma som det dagliga livet i gemenskap med Gud. Ingen kan leva det livet i morgon eller igår. Alla kan bara leva det livet idag, helt enkelt därför att det bara är idag som är fräslningens dag. Och när morgon gryr är det ånyo en frälsningens dag. Varför leka med elden? Varför hela tiden trampa på de gränser där passet kan ryka? Den som vill undfly den risken håller sig till Kristus och den gemenskap som finns mellan alla de heliga. Den som tror sig kunna klara det på egen hand går lätt vilse.

Rätt fattad är frälsningen ett resultat av Frälsarens närvaro i ditt liv. Det är den nya status som du har erhållit som Guds barn när du lät dig födas på nytt. Utan den pånyttfödelsen kan ingen se Guds rike, än mindre få ett pass i det. (Fast i bibeln heter det inte pass, utan "vi har fått en underpant på att vi tillhör genom Anden som bor i oss"). Den som således håller sig till Konungen och de villkor som gäller i riket kan inte mista sitt medborgarskap. " Den som Fadern har givit åt mig skall jag på inget vis kasta ut." " Jag är viss om att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus." "Jag vet på vem jag tror, och är övertygad om att kan bevara vad jag har anförtrott åt Honom." Rätt fattat kan du inte varit frälst igår och vara förlorad idag för att i morgon på nytt vara bland de frälsta."

Fatalaste misstaget är att se frälsningen som en egen ägodel. Som dessutom kan stjälas. Det är den inte, den är grundlagen i Guds rike. Den som kommer till Gud måste tro att Gud är sådan han sagt sig vara, och det är denne som har givit oss sin son Yeshua Meshiach, den  Gud som frälser och räddar. Den som har Sonen har det eviga livet, men bara den.

En gång frälst, alltid frälst? Nä alls inte, enär frälsningen inte är en dagslända utan en dygnsrytm. Var dag är frälsningens dag så länge vi tar vara på den frälsningen utan att vika av åt vare sig vänster eller höger. För i det ögonblick du väljer att traska omkring i gränslandets tassemarker så går där rytande lejon för att uppsluka den som är oförsiktig nog att trampa över gränsen.

"Hur ska vi undkomma om vi inte tar vara på så stor frälsning?"

Det gör vi inte! "När vi har detta hopp, hur bör vi då leva?"

(https://www.poeter.se/Las+Text?textId=1097169 en liten utvidgning av ämnet 'avfällingar')


******
Björn Donobauer, Doncaster 23 februari 2018

tisdag 20 februari 2018

"Jag lyfter mina ögon upp till berg.., ehum ..till Hillsong."

"Jag lyfter mina ögon till bergen;
Varifrån skall min hjälp komma."

"Min hjälp komer från Herren,
som har gjort himmel och jord."

Psa 121

Att det alltid blir tumult när en ny rörelse sker i dammen  är förknippat med en föreställning om att denna rörelse är en Guds ängel som stiger ner i vattnet, och den som först hoppar, hasar, faller ner i vattnet när det är i rörelse skall bli helad från vilken skada denne än haft. 

Dammen i Bethesda (Johannes 5:1-15) är en sådan plats, en sådan damm där de som ligger runt den i väntan på ett under alla har det gemensamt att de på olika sätt är handikappade. Dammen ligger nära Fårporten. Alltså befinner de sig inom stadens murar. I pelarsalarna, karavanseraljen, runt dammen ligger de som har denna damms sporadiska rörelse som sitt sista hopp. De har sedan länge slutat ha något hopp om hjälp från något annat håll. Av dem som låg där fanns det "långliggare" s a s, en man hade levt 38 år av sitt liv där. I väntan på vadå eller Godot? Från människorna hade han inget annat att hoppas än de allmosor som höll honom vid liv. Smulor från de rikas och friskas liv.

Jesu omsorg om de slagna uttrycker sig så att han uppsöker dem och möter denna man med en fråga som till synes är ganska överflödig:" Vill du bli frisk". Det vill väl varenda människa? Den sjuke har dock efter denna långa tid ingen bild av sig själv som en som ens kan bli frisk under nuvarande omständigheter, och hans svar visar att han har kapitulerat inför sin sjukdom. "Herre, jag har ingen människa som kan hjälpa mig ner i dammen när vattnet väl kommer i rörelse, jag är inte snabb nog, någon annan kommer alltid före mig ner i dammen."  Jesus sa, utan vidare diskussion, "ta din säng och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick."

Stockholm, Helsingfors, London, Sydney etc etc är alla städer i världen med en viss andel ännu Kristustroende. Att dessa är fragmenterade i många organisatoriska enheter utan mer än symbolisk samverkan sins emellan känner alla till. Att de på ingen plats är mer än en liten bråkdel av antalet boende människor i dessa städer känner också alla till. Att det är mycket sjukt i dessa olika pelargångar är också synligt för den som har kännedom om hur den Kristi kropp skulle kunna se ut, som var grundad på hörnstenen Kristus och uppbyggd på apostlarnas och profeternas grund.

Utan att dra för stora växlar kan man utan vidare likna städernas situation vid Jerusalems. Innanför porten till fåren, ja, men förlamade och inkrökta i sig själva och sin egen situation. Ofta har de sett 'hjälpare' komma och gå men inget har i sak förändrats i deras situation. Så här sitter de och väntar på något som kanske händer.  De väntar på någon som kan rådda upp deras situation och rätta till vad som brister. Då inträffar det märkliga att Kyrkans överhuvud och den som är herden för alla dessa får kliver in i bilden. (var har han varit hittills?)
-"Vill ni verkligen tillfriskna?" 
"Ja siddu Herreman det vore ju fint det, men siddu vi har ingen som kan ordna det."

Någon 'messiansk' förväntan har sannerligen inte denne son av Israel. HERREN räknas inte, alla synagogor, tempel, högtider, nymånadsfester och sabbater till trots. Ett sken av gudsfruktan men helt utan kraft. En lagbunden religiositet utan tillstymmelse till liv. Ett hopp om det övernaturliga som kompensation för frånvaron av det som borde vara det naturliga för det som säger sig vara Kristi församling.  Här och där finns fickor av levande människor som lever under dessa villkor men de lider under salvorna av ord om Gud medan de längtar om att få höra ord från och av Gud.  Att de redan sedan lång tid har det ordet i sin hand syns dem inte som ett svar på deras begäran. Visserligen har de läst att Jesus säger  "mina ord är sanning och liv", men det får väl stå för honom? Och de svarar nekande på frågan:"Förstår du vad du läser?"
-"Hur skulle jag kunna det när ingen undervisar mig?"

Så kommer det någon som sätter vattnet i rörelse! Det måste vara en ängel! så var folktron.

Och Paulus är snabb med att ge en varning: om ni inte håller er till Kristi ord så kommer 'ljusänglar" att dyka upp som utger sig för att vara frälsare. De kan först då komma när det inte längre finns någon kunskap som håller synden borta. När människorna inte längre vet vad som är rätt i Herrens ögon då kommer alla möjliga företeelser att verka helt i sin ordning, just för att inget rättesnöre längre finns.

Huvudsaken är att det händer något annat än det som har varit. För det som har varit har lämnat dessa storstäder och i princip alla andra städer också, med en marginaliserad minoritet av 'kristna' som i mycket liten utsträckning ännu gör allt det vilket Gud hade givit dem att göra. När de existerande kyrkorna förefaller nöjda med att utgöra 2-3 % av befolkningen i sina städer är det väl hög tid att skapa en folkväckelse? Är det inte bra att någon gör något som lockar skarorna?

Inte om det innebär att fler hamnar i pelargångarna runt dammen och väntar på rörelser i vattnet!

Att det finns betydande brister och blottor i den kristenhet som idag finns i städerna är nog inget som seriösa betraktare bestrider. Men vad anledningarna är till denna status råder det delade meningar om.  Och det är inte alls säkert att de skulle svara jakande på frågan om de ville tillfriskna. Den så kallade 'sjukdomsvinsten' gäller inte bara söndervårdade människor utan också hela församlingar.

Att bli frisk handlar nämligen om att ånyo ta ansvar för sina egna liv och inte längre skylla sina tillstånd på omgivningen, änglarna eller stillastående vatten. Väntan på "Godot" har aldrig räddat någon. Men säger du: Herren då? Var kommer han in i bilden? Ett flertal av de kyrkor som ännu finns ifrågasätter om Heren ens är "en han". Hur skulle de ens känna igen Honom om han kom? De ifrågasätter att Han skulle vara huvudet för församlingen, de har ju sin styrelse till det. De har inte plats för Guds ord för de är så teologiskt skolade att de bara kan tala om gud men inte längre höra på Honom.

Skulle Han komma skulle han krossa hela den religösa apparaten. Han skulle rentav komma utanför arbetsreglerad kontors och mötestid, på fel dag och till fel personer! Så kan vi inte ha det. Vi måste hålla illusionen vid liv att vi har eget liv, det kan vi bara om vi håller Honom borta. Om inte så är fallet skulle det ju inte vara som det är. Och då skulle ju heller ingen förförelse kunna komma. För den kommer som ett brev på posten när  och bara då ett fåtal ännu håller fast vid den tro som en gång för alla är meddelad åt alla de heliga. 

Så befinner vi oss i rubrikens frontlinje. Jag lyfter mina ögon upp till "Hillsong" för från dem kommer min hjälp!?

Vilken av alla församlingar i Stockholm, Göteborg, Helsingfors, Oslo etc  behöver Hillsong? Förmodligen ingen, för Hillsong har inte kommit för att bistå det verk som redan finns utan för att kliva in på scenen som ny aktör med i princip nollintresse för det Gudsverk som redan finns. Kommer de för att rädda dem som är förlorade? Eller kommer de för att säga åt de förlorade att de inte är det? Bara ni går med i Hillsong har ni ert på det torra i himmelen?

Hur många församlingar finns det överhuvudtaget i någon av dessa städer? Sett ur Guds synvinkel?

En enda! En sargad, delad, fattig och naken kropp, styckad till oigenkännlighet. Det finns bara en enda Kristi församling i varenda stad någonstans.  Men si det vill få erkänna. De försvarar sin brustenhet och sin splittring med mängder av teologiska ursäkter som alla har det gemensamt att de inte håller för granskning mot profeternas och apostlarnas undervisning. Syftet med att föra människor till en levande frälsande tro är entydig: "Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda, var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Far, han som är över alla, genom alla och i alla."

Har Hillsong för avsikt att vara bidragande faktor till att tillsamman med alla de andra  bli vad alla borde vara på varje plats? Jaså inte det?

Vad är det i Hillsongs vision som pekar mot att de som berörs av Hillsong kommer att se Kristi Kropp i Stockholm eller Helsingfors som en odelbar enhet där Kristus själv är huvudet?


Det ledarskap som Kristus har givit åt sin kropp består av en flerfald gåvor med olika inriktning för att hela Kristi kropp skulle växa till genom det bistånd som alla dessa gåvor ger till hela kroppen. Vilken del av den femfingrade handen bidrar Hillsong med för alla de andra?
Är det som apostlar, profeter, evangelister, herdar eller lärare som Hillsongs ledarskap skall tillföra hela Kristi krop saknade element? Det enda legitima syftet med ledarskapet enligt den Helige Ande är att göra alla de heliga skickliga till att göra sina delar i helheten.

Om de menar sig vara apostlar borde de att ha ett centrifugalt intresse att se människor vunna för Kristus i stad som landsort. "Kyrkan" borde tillväxa, att lägga till ännu en kyrka är bara  mer splittring. 

Menar de sig vara evangelister kommer deras verksamhet
att leda till omvändelse, syndabekännelse, sinnesändring och den begravning av köttet som lämnar vägen fri för Kristi uppståndelsekraft i människor som idag inte har en susning om evangeliet. Framför allt kommer de inte att proselytisera bland missnöjda medlemmar i de existerande kyrkorna.

Menar de sig vara herdar för Överherdens hjord kommer de att ha ett brinnande omsorgshjärta för alla de som idag gått andligt vilse i kyrkorna. De kommer att uppsöka det 100:e fåret utan att klippa  och för egen vinning sälja ullen på den övriga 99.

Kommer de som de lärare som håller sig till hela  Guds ord? Som undervisar de troende i Stockholm i hela Guds rådslut? Som fullföljer Jesu missionsbefallning att "lära dem att hålla allt vad jag har befallt er.?"

Kommer de att vända Fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till Fäderna? Redan nu visar de ett förakt för 'fäderna' och fädernas gärningar som starkt för den uppgiften i tvivel.

Kommer Hillsong att fullborda den redan nu gängse 'klipp och klistra' hanteringen av Guds ord? Kommer de att förakta Johannes evangeliet till den grad att de citerar Johannes 3:16 utan att låtsas om v 17 och 18? Kommer de att fortsätta behandla bibeltexterna som om de vore en låda lego? Kommer de att bygga sin teologi på lösryckta och förryckta bibelord?

Sjätte pelargången?

Om Hillsong inte har för avsikt att bry sig om något av detta som jag anfört här kommer de att bli ännu en pelargång full av halta och lytta som väntar på ett mirakel. 

Det som behövs är en bred sjukdomsinsikt över hela linjen. Vilka är de blinda, halta, lytta som väntar på undret?  De som idag väntar på att vattnet i Bethesda dammen skall röras upp ligger och väntar strax innanför Fårporten. Varför ligger de där? Därför att de är 'avsidestagna' och tillhör de församlingar som redan finns i Stockholm och Helsingfors och Sydney och London. De är de fallerade kyrkornas obetalda räkningar. Och deras religion har inte förhindrat dem från att ligga där, i en generation rent av, 38 år!  Religionen de har har försörjt dem med allmosor som avsidestagna så att de har kunnat vara kvar med sin ofullgångenhet och längtan. Men någon hjälp av de religiösa kan de inte vänta sig. De vill nämligen bara diskutera om det är rätt att bryta mot Sabbatsbudet för en människas  skull.

Jesus såg honom ligga där och visste att han redan varit sjuk sedan länge, och frågade honom. vill du bli frisk? Om du vill det måste du sluta kalla dem för Herre som ingenting  kan göra för dig utom att ge dig allmosor. Kalla mig inte Herre om du inte vill vara min lärjunge.  Mannen tog sin bädd och gick. Men judarna sa till honom "du skall låta bli att bli botad på en söndag.."
"Det är opassligt!"

Sedan fann Jesus honom och sa: "Så du har blivit frisk? Synda inte mer så att inte något värre drabbar dig." 

Hillsong utger sig för att tro på allas helande, står de också för att alla skall sluta synda? Finns det bibliska begreppet 'synd' alls i deras teologi? Den saknas i många av de kyrkor bredvid vilka Hillsong vill vara verksam.

Herre Herre, till vem skulle vi gå? Till Hillsong? -"Nej, Jag är Vägen Sanningen och Livet."

Maranatha!

**********

Björn Donobauer, Doncaster  20 februari 2018
lördag 17 februari 2018

"Jag har givit dem ditt namn"


Namnkunnigheten är störst bland dem som utger sig för att vara Jesu ställföreträdare, som anser sig vara hans profeter och som drar människor till sig, sin verksamhet och sin "rörelse". Yeshua Meshiach, Iesous Christos, Jesus Kristus är det banér som viftas över huvudena och åberopas som garant för att de som således drar männskor till sig gör det i Hans namn. Men den ena efter den andra visar sig ha lerfötter och vanärar det namn som de använt för sina syften.

"Jag har kommit i min Faders namn och med hans makt bakom mig, men det tar ni inte emot, men om någon annan kommer i sitt eget namn och utan all annan auktoritet än sin egen, då är ni genast  på bettet och villiga att ge denna inträngling er uppmärksamhet och helhjärtade stöd. Hur kan ni tro på mig när ni hela tiden söker bekräftelse, ära och status från varandra  utan att för ett ögonblick söka den bekräftelse som kommer från den ende som är Sann Gud? Joh 5:43f

"Många skall komma i mitt namn, de kommer att missbruka det och använda det för att själva få uppmärksamhet och till och med hävda att de själva är  'den smorde', Christos, och de kommer att vilseleda många."  Matt 24:5  Ma
rk 13:6

Det är frånvaron av den personliga kännedomen om vem Herren är och vad Hans namn betyder som är orsaken till vindflöjelsens tvärvindiga trosliv. Det är denna brist som gör att människor  kastas omkring av varje ny läras vinddrag. Det är skälet till att de följer vad som syns vara utan att ha kriterier för att bedöma vad som bör vara. De saknar urskiljningsförmåga mellan vad som sägs och vart det leder därför att de aldrig har lärt känna den som är densamme igår dag och för alltid.  De har en längtan efter något och nöjer sig när de får något även när det dagen efter visar sig inte ha varit något annat än varmluft, tomma löften och kattguld. Skillnaden mellan guld och kattguld är att det förra ligger på den botten dit bara den seriöse guldgrävaren når medan kattguldet är lätt uppvispat ur slammet och flyter upp när man rör om i vaskpannan. Men det kan inte växlas in  mot något av värde alls.

Andlig mognad.

Paulus är väl optimistisk när han deklarerar den status som man förväntar hos de troende: "Så skulle vi inte längre vara barn i fråga om andlig mognad, inte längre kunna drivas hit och dit  av varenda nymodighet i lärorna , och inte heller utnyttjas av skrupelösa människor som för egen vinning drar fördelar av vår bristande kunskap." Ef 4:14   Men läs vidare om vilka effekter denna mognad skulle ha:  Ef 4:17-20 "Därför säger jag detta och varnar er i Herren: lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orgier och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog." Slutklämmen är majestätisk: "Men det är inte så ni  har lärt känna Kristus".  

Vad är det då att lära känna Herren?

"Detta är evigt liv, att de känner dig Fader, och den som du har sänt." Joh 17:3

Det handlar om livskunskap på djupet av mitt eget väsen. Det är en kännedom om Gud som kommer sig av Guds närvaro i mig. "Den som tar emot mig får rätt att kallas Guds barn därför att detta mottagande av Sonen medför Guds Faderns närvaro genom den Helige Ande." Därför är pånyttfödelsen ett absolut måste för att någon skall kunna säga sig vara troende. Det handlar inte om att ha en serie trosutsagor i skallen som vid behov kan avlämnas som en trosbekännelse. Det är en närvaro i hjärtats innersta tronrum.  Om ingen är närvarande i detta  tronrum är det bara tomrum. Ett tomrum som likt blodigeln ständigt ropar, ge, ge, ge men aldrig får nog.

Antingen sitter där det egna jaget, Egot, den rest av mänsklighet som synden aldrig lyckats förstöra men väl förvrida till oigenkännlighet. Då är den människan sig själv nog och har ingen annan gud än sig själv eller någon gud som hon har skapat till sin egen avbild. Eller så sitter där det jag, det sanna 'jag själv' som genomgått en genomgripande pånyttfödelse. Hon har avklätts all den förra människans ego och iklätts den nya. Hon var från födelsen formad  till den fallne Adams avbild men är nu nydanad i Kristi likhet. Kvar finns hennes personlighet, men utan den 'adamitiska' benägenheten att knuffa undan Gud från sin plats i centrum av hennes liv. Hon känner Gud, en ständig närvaro som understundom fyller hela hennes livsrum som ett tempel där Guds härlighet uttränger allt annat.

Att känna och känna till.

Att känna Gud är då alltså först en fråga om att bli delaktig av det nya livet. Men sedan följer den andra delen. Den att lära känna vad detta nya liv har för konsekvenser på alla de livsområden som någonsin kan komma en människa till del. Och det är här som det skrivna ordet kommer in i bilden. Man behöver inte ha varit i närheten av ett "bibelstudium" för att bli ett Gudsbarn. Men man förblir bara barn i exakt det förhållande som man  har till Faderns försörjning för livet genom  de levande ord som Gud har låtit förpacka i formatet "Bibeln", dvs böckerna.

"Ni rannsakar skrifterna för att ni menar er ha liv i dem. Bra så, men varför kommer ni då inte till mig som är det livet för att också få det?"  Det är inte texten som är liv utan den verklighet som texten beskriver. Ordet är levande när det tas emot av den som lever. Ord som inte tas emot i tro är verkningslösa. (Heb 4:2) Tron på ordens innebörd leder till Honom som är liv, inte rabblandet av orden.  Kunskapen är baserad på vad vi redan vet om skrifterna från deras egna utsagor om sig själva.

"Allt vad som är skrivet, skrevs för oss."
"Detta är skrivet för att vi inte skulle förfuska vårt andliga arv så som de gjorde som levde under förra förbundets tid. Läs och lär er undvika deras synder."
"I alla skrifterna från fordom finns det undervisning om vem Jesus Kristus är. Att då inte rannsaka skrifterna är det samma som att vara ointresserad av Guds ord. Och då är man heller ingen av Guds tillbedjare."

"Alla skrifterna är till för att vi genom dem skall bevara vårt hopp, hur det än ser ut i världen"


Att känna är alltså också att känna till, att kunna, att veta på vem man tror, och förstå konsekvenserna av vad man således tror. Det är innehållet i uppgiften att göra lärjungar. Först att se till att de blir sådana Guds barn som vill höra Guds röst, sedan tala med dem om vad Gud redan har sagt, så att de nu kan höra Gud tala och veta skillnaden mellan Guds röst och alla andra röster i världen. Vi använder begreppet 'kanon' (inte i bemärkelsen Haubits eller Granatkastare) om bibelns böcker och menar med det att här finns givet ett rättesnöre som fungerar som vattendelare mellan världens alla böcker. Denna bok är den mot vilken alla andra står sig slätt. För de ord som utsägs i denna är de som Ordet i sig har lämnat åt oss så att vi kan ta del av  "allt vad jag har lärt er".

Ett andligt uppvaknande kommer oftast genom att människor återigen tar Gud  och Guds ord på större allvar än alla människotankar och människorörelser i samtiden.

"Jag känner er inte, gå bort ifrån mig, ni ville tala om mig men inte lära känna mig. Ni ville inte stå för mitt namn inför er samtid, jag kommer inte att nämna era namn inför min Fader i er framtid."

"Detta är evigt liv, att de känner dig,  Fadern, den ende Sanne Gud, och den som du har sänt, hans Son Jesus Kristus."

Hur absurd är inte teologi och ekumenik och käbbel om organisationsfrågor, som inte leder fram till detta slags kunskap, i ljuset av denna entydiga profetia?

---

Björn Donobauer, Doncaster 17 februari 2018
torsdag 15 februari 2018

"Om man inte vet vart man vill komma duger alla vägar"


-"Vilken väg skall jag ta", säger flickan vid vägskälet.
-"Det beror helt och hållet på vart du vill komma", fick hon till svar.
-"Det är inte så noga", sa flickan.
-"Då kan du ta vilken väg du vill."


Jag har  inledningsvis travesterat ett kort meningsutbyte från en väldigt vuxen barnbok.  Lewis Carrols klassiker om Alice i Underjorden har som så många sagor ett dynamiskt spegelgalleri för att se på det som är del av våra liv, men med sagans distans. Utsagor som skulle vara olidliga om de sades oss på annat vis kan den vägen smita förbi våra intagna positioner och överraska oss med insikter som annars skulle avvisas på stört.

Efter tvåtusen år av utveckling, avveckling, uppsving, tillbakagång, reformationer och motreformationer står det som kallas för "den kristna kyrkan" inför det reella hotet att för alltid avföras från det mänskliga samhällsbygget. Starka krafter arbetar för dess slutliga förpassning till en variant av Madame Tussauds vaxkabinet, ett monument över 'vad som varit'. Många skulle förbli helt oberörda av en sådan slutlösning. De som ivrigast gräver "kyrkans grav" skulle tillfälligt jubla. De som tillhörde den i själ och hjärta skulle befinna sig i liknande situation som Israels folk i  Babylons fångenskap, de skulle hänga sina harpor i pilträden och inte förmå sig att sjunga de lovsånger som de hade med sig hemifrån. Från det hem som de alla aktivt bidragit till att förlora genom sin underlåtenhet att vara vad de borde. Om hemlängtan uppstår först när den förlorade sonen har försnillat sitt arv och hamnat i rännstenen blir lovsångsmötet kort. Svin är otacksamma åhörare.

Diskussioner om vad som borde vara kyrkans väsen sveper fram i en mängd fora på sociala medier. Mest påtagligt är att dessa ack så nödvändiga diskussioner blottar "mitt folks skada" som de mycket mindre (lästa) profeterna idogt upprepar. Skadan är att det inte finns någon djupgående samsyn om vad "kyrkan" är.  Alltså: den samlade kristenheten, som ju inte alls är samlad utan tvärtom vansinnigt splittrad, frågar: -"Vilken väg ska vi gå, bör vi gå, får vi gå? "  Och min motfråga är densamma som i ingressen: "Vart vill ni komma?" De vet de tydligen heller inte med någon som helst gemensam tydlighet, för om de visste det skulle de ju kunna visa på det målet och inte bara springa omkring efter var ny vind i läran.

"Det är ute med mitt folk" säger Herren. De går under på grund av att de saknar kunskap. De är vilseledda och bortkollrade och låter sig ledas vid handen som de blinda med blinda ledsagare. Och i detta de blindas rike är den skumögde med ett halvfriskt öga kung. Hur ofta upprepas i båda testamentena uttryck som " med hörande öron hör de dock ingenting"?

Redan på 60-talet pågick samtal mellan Metodister, Batister och Missionsförbundare (inan de blev Missionskyrkan och sedan Equmenia) om ett framtida samgående. I tre publikationer sammanfattades samtalen och dessa läste jag med intresse medan jag var elev på Betelseminariet i början av 70-talet. Jag minns klarast en av slutsatserna: "För att dessa samtal skall leda vidare krävs av oss att vi gemensamt från de tre samfunden kommer samman till gemensamt rannsakande av bibelordet och ett gemensamt åtagande i bön tills dess att vi når enighet i frågan."  Jag imponerades av den klarsyn som då fanns i arbetsgruppen och när jag förstod att min rektor på Seminariet varit en av deltagarna i arbetsgruppen hejdade jag honom i korridoren en dag och ställde frågan: "-I boken anger ni hur ni skulle komma vidare i frågan om samgång mellan samfunden. Har ni kommit igång med detta arbete?"  David Lagergren slog ner blicken och sade, halvhögt, -"Hmm nej dithän har vi ännu inte kommit." 

Fyrtiosju år senare har dessa tre samfund gått samman i Equmenia kyrkan. Ett antal andra samfund har gått samman i Evangeliska Frikyrkan. Pingströrelserna, därtill måste man väl ändå räkna både Maranata, Livets Ord och Connect Church och Hillsong, är i något slags upplösningstillstånd som söker legitimitet genom nya interna allianser där gammalt sorteras ut och nytt hyllas som om de uppfunnit hjulet igen. Till det kommer en kantring mot den romersk katolska kyrkan, inte minst från sådana som för bara fyrtio år sedan ivrigast skällde den för att vara den stora skökan. Den lutherska kyrkan har i stort övergett allt som Luther drog fram i ljuset och hyllar den religion som lämnar 'köttet' utan åtgärd men ändå hävdar sig representera Guds rike.  Fickor av evangelisk tro finns här och där i alla dessa sammanhang, men det är inte dessa trossyskon som har mest inflytande över vart deras organisationer är på väg.

Är några av dessa allianser ett resultat av förbehållslösa bibelstudier på knä inför Gud?


Jag började läsa bibeln på allvar 1961. Har slarvat bort decennier av mitt liv utan att ge den den uppmärksamhet som jag borde ha gjort. Men nu har  jag hamnat i den livsfas som kallas de gyllene åren, mest av dem som inte har en aning om begreppet kattguld, och för mig är Bibeln idag ett näringssubstrat utan vilket jag inte skulle kunna leva. Jag umgås med den dagligen och läser den i stora sammanhängande sjok, bok för bok. Jag omtänker, andas, äter, drömmer och betänker dess budskap.

Ögat söker ordning. Det är så vi kommit att indela stjärnorna i astrologiska tecken  och astronomiska stjärnbilder. Det är därför som vi har skapat olika metoder för att organisera alla våra kunskaper i akademiska fack. Att kunna ge namn åt tingen ger oss en föreställning om makt och förfoganderätt över dem. Nomenklatur är ett tacksamt redskap men också en villfarelse. Föreställnigen att orden om saker och ting är det samma som tingen i sig medför sällan ödmjukhet inför det som vi kan beskriva. Våra ord om tingen blir till sist "signalpolitik" om saker och ting utanför vår maktsfär. Men illusionen består att vi genom att beskriva ting också äger dem.

Efter att ha lyssnat på teologiska diskussioner under denna långa tid och samtidigt ha ägnat mig åt att lyssna mera på Bibeln än alla dess utläggare så tror jag mig ha funnit en samling grundpelare som måste finnas med när vi pratar om "kyrkan". Enär det finns många som har ett brinnande intresse för att kyrkan skall överleva så  delar jag lite nu och då från min resa i de heliga skrifterna. Mitt bidrag till ett samtal på knä inför Guds ord med alla dem som ännu vill kyrkan väl är följande tolv observationer. Det finns säkert fler, men tolv är en gångbar siffra i det bibliska perspektivet. Och vem har inte förundrats över andra tolvstegsprogram?

Tolv påståenden att begrunda om man vill förstå vart vi borde gå.

1  Bibeln är ingen legosats. Skrifterna är i sig helt sammanhängande och är i alla delar ouppplösligt med varandra förbundna utsagor vars egentliga upphovsman är den Kristi Ande som gav människor vad de hade att förmedla. Ingen enskild bok är en serie lösryckta citat och får inte användas såsom när barn plockar bitar ur en legolåda. Särskilt som dessa som så hanterar orden i Ordet saknar locket med den bild som förklarar vad de borde bygga med delarna.

2 Bibeln är inte Gud.  Den har inte blivit till för att någonsin vara föremål för tillbedjan. I själva verket varnar den för just detta tillbedjande av något annat än Gud. Men den hävdar sig vara ett tillförlitligt sanningsvittne om Gud och om människan. Och den hävdar att den är mer än mänsklig åsikt. Den säger sig inte ha tillkommit på mänskligt initiativ utan på Gudomligt mandat. Så skall den också hanteras. Den som inte kan skilja på dess ord och vanliga ord förstår inte innebörden i begreppet "en heliga skrift". Samtal om bibeln måste utgå från Bibelböckernas eget interna vittnesbörd om sig själva.  Själva sinnebilden för det är begreppet: studera den på knä.

3 Bibeln är den enda bok som bara kan begripas när läsaren låter författaren förklara sina ord.
På så vis är den samtidigt två ting. Den ena versionen är att den kan läsas som vanlig litteratur där läsaren är kritiker, domare och egenmäktig ägare av vad den läser och självsvåldigt kan hantera skriften efter sitt eget godtycke.  Den andra versionen är att den är ett ljus för dens fötter som har kommit till insikt om sitt mörker och därför låtit sanningens ljus gå upp över denne. Då är 'summan av Ditt ord sanning" och läsaren är inte längre rådgivare åt Gud. Rannsakandet av skrifterna kommer då ideligen att leda läsaren till den som ger det liv som skrifterna talar om. Men ingen leds dit som inte tror att Gud är och att han lönar dem som kommer till Gud och Guds ord på knä. Den som kommer som kverulant och disputant har förverkat rätten att förstå den.

4 Bibeln redogör för en enda sammanhängande berättelse om begynelsen och änden på all mänsklig historia. Denna berättelse är vi alla mitt uppe i och en förståelse av helheten är en förutsättning för att vara i världen sådan som Han var medan han var på jorden. Kyrkans roll är att vara Guds operativa enhet för att återställa skapelsen genom den som kallas för den andre Adam. Allt det som gick förlorat genom den förste Adam är förmål för restaureringsarbete. Kyrkans uppgift är definierad av den stora berättelsens innehåll. Berättelsen är inte förhandlingsbar, den är en gång för alla given åt alla de heliga. Att omskriva berättelsen så att den upphöjer resultatet av syndafallet till normgivare för människan diskvalificerar kyrkan från att kallas kyrka.

En kyrka utan kunskap i Guds ord är en omöjlighet.
En kyrka utan förståelse att orden handlar om Ordet kan heller inte säga sanningen.

Det är den som är Ordet som ger orden till oss genom sina profeter och apostlar.

5 "Kyrkan" är den gemenskap av människor som bekänner sig till Guds "självdeklaration" i Jesus Kristus.  "Ingen kommer till Fadern utan genom mig" "Den som har Sonen har också Fadern"."Ho kurios estin" "Det är Herren", är grunden till allt det som också tillhör Honom.
Kyrkan är "kyriake":det som tillhör Honom som med sitt eget blod har friköpt alla de sina. Dessa utgör tillsammans en enda kropp oavsett var de befinner sig lokalt någonstans på jorden. Dessa erkänner Kristus som sitt egentliga och permanenta överhuvud och böjer inte sina knän för någon annan än honom. De vet sig vara lemmar i en kropp och att om en enda lem lider så kostar det på för alla de andra. Frågan "är Kristus delad" måste ärligen besvaras med ett skammens JA.. och leda oss till bättring, omvändelse och bot. Andlig enhet är en utgångspunkt baserad på det faktum att den som är troende är född in i samma familj, den är inte ett organisatoriskt mål.

6 "Kyrkan" har ett ständigt uppdrag. Att göra lärjungar. I detta ingår den absolut nödvändiga personliga tron, den personliga omvändelsen och det personliga dopet. Det är startpunkten för lärjungaskapet, utan dem är ingen människa född på nytt och kan vare sig förstå andliga ting, de kan bara de som är andligt födda, eller någonsin se Guds rike. Uppgiften att undervisa dem är del två. De kyrkor som döper men vägrar undervisa gör kanske ett halvbra jobb, men de sviker systematiskt huvuduppdraget att fylla jorden med människor som känner Gud och Guds ord. Och om man inte eftersträvar att göra som Herren säger så tjänar man honom heller inte. Blir de som sugs upp av 'lovsångskulturen' lärjungar? Hur ser den medvetna planen ut för "att lära dem att hålla allt vad jag har befallt er". 

7 Eftersom ingen är medlem i Kristi kropp utan att vara döpt måste dopfrågan studeras och gemensamt hanteras.  Dopet är ett medvetet begravande av den gamla människan, den som utan Gud levt sitt liv och följt sitt eget sinne. Men denna begravning har som absolut konsekvens emottagandet av den Helige Ande som i människan verkställer Kristi uppståndelse. Döpt är den som genom vattnet lagt av den gamla människan och genom 'dopet i eld' erhållit det nya liv som är Kristi liv i oss. Det är ett dop, med två olika men samverkande delar. Att erbjuda det ena utan det andra är att göra våld på Guds ord. Det är som att först begrava människan och sedan utse henne till vaktmästare eller predikant på basis av hennes begravning enbart.

8 Kyrkans existens beror på att Gud älskar sin skapelse. Guds kärlek söker upp det som var förlorat. Det som inte vill låta sig räddas förblir dock förlorat. Kärleken tvingar ingen till pånyttfödelse, men ingen som förstått Guds nådeserbjudande avstår heller från att födas till ett nytt liv.  Att Guds kärlek är vad som driver kyrkans agenda och som omsätter hennes tro i handling är således inte en överkurs utan en grund. Ingenting skiljer troende från varandra som deras teologier. Kärleken mellan Gud och människor måste synliggöras genom att människorna också visar kärlek till varandra. Men kärlek är aldrig fristående från rättfärdighet. Fastmer är det genom kärlek som vi lär oss vad rätt är. Om kyrkan med sina gärningar inte handlar  vad hon eljest pratar om finner inte heller kyrkan något varmt mottagande inför Gud. "Ortodoxins" renlärighet är mindre viktig än "ortopraxins" omsättning av ord till handling. Om min broder offras på mitt teologiska altare har min teologi blivit en avgud. Det är omöjligt för en människa att både älska Gud och 'Mammon'. Dvs  kärleken kan inte vara delad mellan Gud och något som är gudlöst. Antingen älskar man det ena eller det andra. Aldrig båda. "De som älskar mig gör efter mina bud."  "Kärlek till det som är i världen är fiendskap mot Gud."

9 Kyrkans budskap är oföränderligt därför att människans tillstånd är det.  I en mängd avseenden har människan utvecklat sin medgivna kompetens och sina inneboende förmågor. Ingenting av den utvecklingen har dock förändrat människans tillstånd, ett tillstånd av avvikelse från ursprunget. Det är inte främst för att förmå människor att inte göra fel som frälsning erbjuds utan för att det är människan det är fel på. Hon "syndar" för att hon är "Syndare". Det går inte att ändra på varandet genom att förhindra görandet. Då skulle förbud och stränga straff vara nog. Det är människans vägran att låta Gud vara Gud som är syndens väsen. Den verkligheten har inte ändrats en tiotusendels millimeter sedan syndafallet. Om kyrkan vill vara relevant kan hon bara var det om hon delar Guds uppfattning om vad som behöver åtgärdas. "Om de hade stått i mitt rådslut hade de förkunnat för mitt folk dess synd." 

10. "Den dagliga omvändelsens förnyelse" "Idag är frälsningens dag" är  budskapet. Den enda vägen för ett förnyande av det mänskliga sinnet så att hon blir allt mindre anpassad, omstöpt och tillvand till den värld som inte vill veta av Gud är att hon förstår sin andliga gudstjänst som ett dagligt offrande av sig själv till Gud. Denna dagliga gudstjänst innebär att hon dagligen åberopar allt det som är Guds löfte till henne i utbyte mot allt det hon kan själv. Den kyrka som beder sin  bön enligt formeln "Fader Vår" kan inte gärna sedan hävda sin rätt att göra efter sin egen vilja. Den som lärt sig innebörden i "Fader ske din vilja" kan aldrig sedan kräva att genomdriva sin  egen vilja.


11 Kyrkan är bara  Vägvisare, Sanningsvittne och Livgivare om Hon förstår att den som bor i varje enskild lem i kroppen är den som kallar sig själv "Sanningen, Vägen och Livet". Det är Kristus i oss som lever sitt eget liv, att misslyckas med att leva som Kristus gjorde är helt naturligt, för det som för oss är det naturliga är det som är kvar sedan syndafallet. Först när Kristus tagit gestalt i oss kan han genom sin Ande leva sitt Kristus liv igenom oss. "Vet ni inte med er att Kristus bor i er, om inte så består ni inte provet."  En kristen är en människa som har stigit ner från maktpositionen i sitt eget liv och överlåtit sig åt sin Herre, så att Han genom den troende kan göra det bara han kan.
Hennes EGO har korsfästs med Kristus och nu lever inte mera hon utan Kristus lever i henne. Den gamle Adam är död och alla dess gärningar är dömda, den nya människan bär sådan frukt som hör riket till. En kyrka som inte eftersträvar att låta Kristi ord rikligen bo inom sina väggar kan heller inte tillväxa till full Kristus status i världen. Det är Kristus som är kyrkans primus motor och exsistensberättigande.


12 Kyrkans existens i tiden är inte hennes slutliga bestämning. Hon är av evighet och alla som lever i henne är medvetna om att de är skapade för något mer än tingens ordning. Tingen tillhör intigheten och undergången.  Den aspekten gör att hon har sin blick riktad till det som är därovan, inte till det som upptar synfältet här. Hon vet att hennes fysiska del bara är en tillfällig skepnad, hon sår och skördar inte för tiden utan för evigheten. Hon saknar intresse av att synas stor på jorden. Hon eftersträvar Guds välbehag mer än människors gunst. Hon låter sig inte bedras av de begärliga lockelser som vill tvinga på henne förgängelsens sköra lagerkransar. Hon vill verka och leva så att hon får höra från sin Herre: "Väl gjort du gode och trogne tjänare."

Om detta borde vi tala. I varje fall anser jag det. För vad det nu kan vara värt. Inte som om vi redan var där, utan för att det är den väg som leder till det som menas med Guds församling i tiden.  Vill vi inte komma någon vart så blir det som det blir. Vill vi inte nå mål kan vi gå vilka vägar vi vill, och kanske tro att alla vägar bär till Rom eller att alla blir saliga på sin tro. Alla blir saliga på en personlig "tro som är i linje med den tro som en gång för alla är meddelad åt alla de heliga."

För er som följt mig en tid är detta inga nyheter. Jag har då ofta sagt er allt detta förut.

Men så här är det: mot sanningen kan ingen åstadkomma något alls.

-----

Björn Donobauer  15 Februari Doncaster